ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Makeyou Group Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; székhely: 8123 Soponya Petőfi utca 2.; cégjegyzékszám:07-09-028569 ; adószám:26213673-2-07 ; elektronikus levelezési címe: info@makeuevent.com,  a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett makeuevent.com internetes lapon, valamint a makeuevent mobil alkalmazáson keresztül (a továbbiakban együttesen: Alkalmazás vagy Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és az Alkalmazás használatának feltételeit tartalmazza. Az Alkalmazás használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet.

1.            A szerződés hatály, a szerződő felek

Jelen szerződés létrejött egyrészről az Makeyou Group Kft., mint a makeuevent.com közösségi alkalmazás üzemeltetője, mint elektronikus szolgáltatást nyújtó Üzemeltető (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 8123 Soponya Petőfi u 2

Adószám: 26213673-2-07

Bankszámlaszám:10918001-00000097-72160000

E-mail: info@makeuevent.com

Honlap: https://www.makeuevent.com/

másrészt a felhasználó (továbbiakban Felhasználó).

Társaság és Felhaszáló a továbbiakban együtt: Felek között.

Felhasználónak minősül az a természetes személy, vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki a másik Felhasználó számára a feladat teljesítése célból a Társaság által az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatását  igénybe veszi, továbbá Felhasználónak minősül az a természetes személy vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki feladat feladása, feladat teljesítés kérése, céljából a Társaság által az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe veszi.

Kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget és a tevékenységünkből eredő valamennyi általuk okozott kárért a törvényes képviselő áll helyt, Társaság a kiskorúak által okozott károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

Horgony Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Makeyou Group Kft. által üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó, az Alkalmazásban történő regisztrációval, és a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználók által elfogadott  általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven készül. Felhasználó a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.

Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért Felhasználó felel és áll helyt.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.makeuevent.com/

Az Adatkezelési Szabályzat letölthető az alábbi linkről: http://www.makeuevent.com/

2.            Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2017. 12. 18. naptól visszavonásig érvényes. Az ÁSZF módosításáról az Makeyou Group Kft. az alkalmazás felületén, weboldalán ad a Felhasználók számára kifejezett tájékoztatást.

3.            Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1.               A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (ismeretető anyag/tutorial) a regisztráció aktiválása nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes személy számára. A Rendszer további szolgáltatásai azonban regisztrációhoz, majd az alkalmazás weboldalról történő letöltéséhez és belépéshez kötöttek. Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. Az alkalmazásba csak 18 éven felüliek regisztrálhatnak!

3.2. Ingyenes szolgáltatásnak minősül a rendszeren keresztül beküldött rendezvényekkel és feladatokkal kapcsolatos igények beküldése.

3.3. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásnak minősül a szolgáltatások hirdetésének az elhelyezése és ilyen jellegű profil létrehozása.
3.3.1 A makeuevent.com a következő szolgáltatásokat nyújtja díjazás ellenében a szolgáltatást nyújtó ügyfeleinek:
makeuevent.com negyed éves, fél éves és éves fizetést alkalmaz, ami azt jelenti, hogy Szolgáltatóként Önnek lehetősége van a megváltott időszak alatt korlátlan mennyiségű ajánlatot adni a szolgáltatást kérők számára. A megszerzett munkák után nem kérünk öntől jutalékot. Amennyiben ön nem ad ajánlatot a megválasztott időszakon belül úgy csak akkor kell további tagdíj fizetést vállalni amikor ön legközelebb ajánlatot készít egy szolgáltatást kérő számára. A tagdíjak mértékéről az ingyenes regisztráció után a profil létrehozásakor tájékozódhat.

3.4.               Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületeinek egyikén a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők (e-mail cím és jelszó) kitöltésével vagy Facebook-, Google-, LinkedIn-, Twitter-profil,  segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook-, Google-, LinkedIn-, Twitter általános felhasználói feltételei is megfelelően alkalmazandóak a Szolgáltatás igénybevétele során. A sikeres regisztráció feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása.

3.5.               Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért az Alkalmazást üzemeltető Társaság felelősséget nem vállal.

3.6.               A Felhasználó a Regisztráció során megtett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatában  hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás végzéséhez szükséges személyes adatait az Alkalmazást üzemeltető Társaság az Adatkezelési Szabályzatban lefektetett feltételek szerint kezelje.

3.7.               A profil deaktiválása: a profil deaktiválását e-mailben kérheti a support@makeuevent.com email címen

3.8.               A Felhasználóknak lehetőségük van a profil végleges törlésére . A végleges törlést követően a profil újra aktiválására nincs lehetőség, a profilhoz tartozó adatok a Társaság adatbázisából véglegesen törlésre kerülnek. A profil végleges és helyreállítási lehetőség nélkül törölésre, a fiókba való bejelentkezést követően, és a support-nak support@makeuevent.com küldött e-mail üzeneten megküldésével van lehetőség. A törlési folyamat a törlési kérelmet tartalmazó email elküldésétől számított legfeljebb 24 óráig  tarthat. Az adatok a törlés ideje alatt nem érhetők el az oldal többi felhasználója számára. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság a profil törlése során a Felhasználó adatait, a Felhasználónevet és e-mail címet nem őrzi meg.

3.9.               Létrehozható Profilok fajtái

3.9.1.                 Rendezvényszervezői profil

3.9.2.                 Szolgáltatást nyújtó profil

4.            A felelősség kérdése

4.1.               Az Alkalmazást üzemeltető Társaság által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Felhasználók közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a rendezvények,feladatok teljesítése során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért.

4.2.               A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

4.3.               Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse. Beleértve itt a felnőtt tartalom megjelenítését is amit az oldal üzemeltetője kifejezetten tilt és korlátoz.

4.4.               A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladatok teljesítése során a Makeyou Group Kft. nem végez szolgáltatást, azaz az Makeyou Group Kft. csak a Felhasználók közötti feladatokat rendezvényeket iránti igényeket közvetíti, így nem tartozik felelősséggel a Feladatot végző által végzett munkáért, esetleges károkozásért.

4.5.               A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítője nem az Makeyou Group Kft. munkvállalója, és nem áll az Makeyou Group Kft-vel megbízási jogviszonyban sem, hanem a Felhasználó másik Felhasználó számára alkalmi, projektszerű szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó. A Felhasználónak a másik Felhasználóval szemben jogai, kötelezettségei a vonatkozó jogszabályok kereti között a makeuevent Általános Szerződési Feltételei alapján állnak fenn.

4.6.               A Felhasználó a másik Felhasználónak akár szándékosan, akár gondatlanul okozott valamennyi kárért teljes körű felelősséget vállal.

4.7.               Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (bekeltet.hu).

4.8.               Az Alkalmazást üzemeltető Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet zsúfoltságából vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) erednek.

4.9.               Az Alkalmazást üzemeltető Társaság a Honlapon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével teszi közzé.

 

5.            Panaszkezelés, vitarendezés

5.1.               A Felhasználó panaszát az info@makeuevent.com e-mail címen jelezheti az Alkalmazást üzemeltető Társaságnak. A Társaság a beérkezett panaszra 10 munkanapon – belül reagál.

5.2.               Vitás helyzet esetén, amennyiben Felek egymás között nem tudnak megegyezni, Felek kérhetik a Békéltető Testület közbenjárását a vita lerendezésében, vagy a Felek a jogvita megoldása érdekében bírósághoz fordulhatnak.

5.3.               Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (bekeltet.hu).

5.4.               Jogszabályi kötelezésre az Alkalmazást üzemeltető Társaság vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

5.5.               Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

5.6.               A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

5.7.               Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

6.            A Felhasználó kötelezettségei a feladat elvégzése során

A Felhasználó, mint feladatot szolgáltatást végző:

6.1.               a feladat elvégzése során köteles a feladatot feladó Felhasználóval megállapodottak szerint elvégezni a feladó Felhasználó által igényelt szolgáltatást, a tőle elvárható odafigyeléssel és szakértelemmel, valamint Magyarország hatályos jogszabályainak a betartásával.

6.2.               megtesz minden szükséges óvintézkedést a feladatot feladó Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

6.3.               a Felek által kívánt végeredménynek eléréséhez a lehető leginkább megfelelő módon végzi el a feladatot.

6.4.               a feladat elvégzését követően a feladat elvégzéséről számlát bocsát ki a feladatot feladó Felhasználó részére, amennyiben ezt jogszabály előírja.

7.            A Felhasználó kötelezettségei a rendezvény vagy feladat feladása során

A Felhasználó, mint a rendezvény vagy feladat elvégzését igénybevevő:

7.1.               megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a feladatot elvégző felhasználó hatékonyan elvégezhesse az általa igényelt feladatokat, szolgáltatásokat.

7.2.               mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a feladatot végző számára;

7.3.               szavatolja, hogy a felkínált munkalehetőség sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekeit, továbbá a munkalehetőség csak olyan valós feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyet a munka felkínálója ténylegesen biztosít.

7.4.               köteles a feladatot elvégző Felhasználó által elvégzett munka ellenértékét a Felhasználóval kötött megállapodásban rögzítettek szerint megtéríteni.

8.            Egyéb rendelkezések, kizárás, törlés a regisztráltak soraiból

8.1.               Amennyiben a feladatot feladó Felhasználó a feladatot végző Felhasználó helyszínre érkezése esetén nem a kialkudott munkára kéri fel a szolgáltatást elvégzésre felkért Felhasználót, vagy a feladatot feladó Felhasználó más nevében kérte a szolgáltatást, de azt nem jelezte a feladatot végző Felhasználónak előzetesen, akkor feladatot végző jogosult indoklás nélkül megtagadni a munka elvégzését.  Amennyiben egy szolgáltatást végzőről vagy akár a szolgáltatást igénybevevő Felhasználóról 3-nál több egy csillagos értékelés születik, a Felhasználó a regisztráltak soraiból automatikusan törlésre kerül.  Sem szolgáltatást végző, sem szolgáltatást igénybevevő Felhasználó nem reklámozhatja tevékenységét az Alkalmazásbansemmilyen formában nem jelenítheti meg sem telefonszámát, sem honlapjának címét, sem egyéb elérhetőségét a nélkül, hogy a társaság erre engedélyt nem adott volna.Ezzel kapcsolatos igényüket az info@makeuevent.com e-mail címen jelezhetik a társaság felé.

8.2.               Makeyou Group Kft.-nek joga van az alkalmazásban megjelenő szövegeket, értékeléseket, felhasználói tartalmakat moderálni.

8.3.               Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha Felhasználó a feltöltött fotókon a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsbe ütköző és / vagy figyelemfelkeltő tartalmat közöl. Beleértve itt a fotókon való telefonszám megjelenítését is. Amennyiben a fotókkal való visszaélés fentiekben meghatározott esete bekövetkezik a visszaélést elkövető Felhasználó alkalmazásból azonnali hatállyal való kizárását és újra regisztrálásának tiltását vonja maga után.

8.4.               Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélés: A Feladatok részletes leírásában, a bemutatkozásan megjelenő, vagy a felhasználók értékelésénél  szereplő, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb, jó erkölcsbe ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg, amely a makeuevent kikerülésére vagy kijátszására alkalmas.

8.5.               A fentieken túl megjegyzéssel kapcsolatos visszaélésnek minősül, ha a Felhasználók:

8.5.1.                 a regisztráció során olyan fotót tölt fel, melyből kiderülhet a telefonszáma vagy egyéb elérhetősége.

8.5.2.                 másik felhasználót jelöl meg

8.5.3.                 egyéb szolgáltatások reklámozása céljából saját linket tüntet fel

8.6.               Az Alkalmazásra tilos és a felhasználó az Alkalmazásból azonnali hatállyal való kizárását és újra regisztrálásának tiltását vonja maga után azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

8.6.1.                 alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen

8.6.2.                 nem az elvégzendő vagy igényelt feladatra vonatkozik

8.6.3.                 véleményformálásra szolgál a portáltól független közösségi és egyéb médiában.

8.6.4.                 vulgáris

8.6.5.                 szexuális tartalmú, szex munkát hirdető

8.6.6.                 politikai tartalmú

8.6.7.                 jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

8.6.8.                 bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

8.6.9.                 jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

8.6.10.                 jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

8.6.11.                 mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

8.6.12.                 megtévesztő információt tartalmaz;

8.6.13.                 a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

8.6.14.                 vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

8.7.               Az alkalmazáson továbbá az alábbi szolgáltatások hirdetése tiltott, megszegése az Alkalmazásból való kizárást és az újraregisztráció tiltását vonja maga után:

8.7.1.                 Társkeresési szolgáltatás;

8.7.2.                 Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

8.7.3.                 Telefonfüggetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;

8.7.4.                 Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

8.7.5.                 Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

8.7.6.                 Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;

8.7.7.                 Magánszemély által nyújtandó hitel, kölcsön, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

8.8.               A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni az Alkalmazáson; Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja az Alkalmazást, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

8.8.1.                 a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

8.8.2.                 a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;

8.8.3.                 a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Társaság (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

8.8.4.                 a Felhasználó az Alkalmazást, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

8.8.5.                 a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel az Alkalmazás módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

8.8.6.                 a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

8.8.7.                 vagy a fentiek gyanúja felmerül.

8.9.               Amennyiben egy adott Feladat leírása esetében a Társaság a 8. pontban leírt tiltott tevékenységek valamelyikét azonosítja, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a feladót, megjelölve az eltávolítás indokát.  Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak a Felhasználó profil adatlap oldalán felvitt adatai között szerepelhet. A Feladatok szöveges részében csak a feladattal kapcsolatos információk szerepelhetnek, vagyis telefonszám, e-mail cím, link nem kerülhet bele ebbe a szövegbe és a szöveg nem tartalmazhat valótlan, vagy félrevezető információt a szolgáltatásról, feladatról. A Társaság fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

8.10.               Jogsértő tartalom bejelentése esetén Társaság jogosult a Felhasználó publikus felületének azonnali zárolására, a jogsértő tartalom eltávolításáig. A Társaság bejelentés esetén eleget tesz a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályban foglaltaknak. A kivizsgálás jogi költségeit, jogos bejelentés esetén a Társaság a jogsértőre terhelheti.

 

8.11. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében a Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága).

A Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

A Szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, amelynek a terjedelme igazodik az ún. “need to know” elvhez, melynek lényege, hogy kizárólag olyan terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges, és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását a Szolgáltató meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

8.12. Biztonságos titkosítás

Az adatkapcsolat titkosításáért az Ügyfél gépe és a Szolgáltató szervere között a böngészők által nyújtott standard SSL-technológia felel. Az SSL, a Secure Socket Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Az Ügyfél által használt böngészőprogram (pl. Internet Explorer vagy Netscape Navigator) az SSL segítségével az adatokat továbbító csatornát titkosítja, ezáltal azok illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők.

8.13. Fizetési feltételek

Új szolgáltatásként bevezettük az e-számlát, melynek köszönhetően a számlák a jövőben gyorsabban és biztosabban érnek célba a megfelelő személyhez. Ezen kívül fontosnak tartjuk környezetünk védelmét is, hiszen az e-számla bevezetésével jelentős mértékben csökken a papírfelhasználás. Partnereink többsége már az elektronikus számlát választotta, ezért Önnek is figyelmébe ajánljuk.

Az elektronikus számla lényege, hogy a papírra nyomtatás helyett csak elektronikus módon kerül kibocsátásra és továbbításra, valamint a befogadó és a kiállító is elektronikus formában tárolja, a NAV elektronikusan ellenőrzi. Az elektronikus úton kibocsátott számla (e-számla) ugyanazon adattartalommal rendelkezik, mint a papíron kibocsátott, formailag is azonos kinézetű. Az e-számla egyenértékű a papíralapú számlával, a hiteles elektronikus aláírás és időbélyegző révén a jogszabályi megőrzési elvárásoknak is maradéktalanul megfelel. A számlázó rendszerünkkel kiállított elektronikus számla mindössze egyetlen PDF formátumú fájl, amely csatoltan tartalmaz egy NAV séma szerinti XML-t, elektronikusan alá van írva és időbélyegzővel el van látva. Az e-számlák megnyitásához Adobe Acrobat Reader 8 vagy annál újabb verzióra van szükség, amely letölthető a http://www.adobe.com oldalról.

Az oldalon a fizetés átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel történik.

 

 

9.            Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

9.1.               A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) valamennyi szerzői jogainak jogosultja az Alkalmazást üzemeltető Társaság. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel az Alkalmazást üzemeltető Társaság kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

Horgony 9.2.               A Társaság fenntartja magának a szerzői és iparjogvédelemmel kapcsolatos valamennyi jogot, mind a honlapon megtalálható koncepció, tartalom és képi elemek tekintetében.

10.             Záró rendelkezések

10.1.               Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Szabályzat.

10.2.               A Társaság jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.

Horgony 11.            Jogszabályok

❖    2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

➢    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

❖    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

➢    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

❖    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

➢    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

❖    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

➢    https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Makeyou Group Kft. (Üzemeltető) által üzemeltetett, a https://www.makeuevent.com és aloldalai doménnéven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
2.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.2 “Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3. Az adatkezelés célja
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása
a regisztrált felhasználók azonosítása,
a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
működési problémák elhárítása,
közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.
4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések
6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a info{kukac} makeuevent{pont} com e-mail címen.
Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: info {kukac} makeuevent{pont} com.
Jogorvoslat Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Bezárás